PRELEGENCI I PANELIŚCI

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik

Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF w Poznaniu

Profesor zwyczajny, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Z wykształcenia psycholog i socjolog. Prorektor ds. Nauki AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Kierownik Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF w Poznaniu oraz pracownik Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Współpracuje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych realizując projekty badawcze związane z doskonaleniem rehabilitacji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Autor około 220 publikacji naukowych, w tym 4 książek, 10 redakcji i współredakcji książek, 200 rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Zainicjował i aktywnie rozwija projekt „Latająca Akademia AWF”, dedykowany jest młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, który po przez tutoring rówieśniczy aktywizuje, integruje i przygotowuje do podjęcia w przyszłości trudnego wyzwania jakim jest praca.

Dr Barbara Winczura

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, złożoną, wieloraką niepełnosprawnością. Autorka bądź współautorka wielu publikacji książkowych oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń autystycznych oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Pracuje: w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi liczne szkolenia dla terapeutów i nauczycieli, wykłady otwarte i seminaria dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu. Konsultuje, wspomaga, wspiera, uczy i towarzyszy Osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od ponad dwudziestu lat.

Renata Jocz

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Od 20 lat pracownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, zatrudniona aktualnie na stanowisku Kierownika II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych, nadzoruje szkolnictwo specjalne, ponadgimnazjalne, artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki wychowania pozaszkolnego; absolwentka kierunków administracja (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i filologia polska (Uniwersytet Szczeciński)S) oraz studiów podyplomowych: organizacja i zarządzanie jednostek administracji publicznej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)) i rachunkowość (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); także nauczyciel mianowany, doświadczenie w pracy w szkole podstawowej, zawodowej i średniej ( w tym w klasach integracyjnych). Życiową pasję, czyli podróże i sztukę, przybliża innym jako autorka bloga poświęconego sztuce „Renne w Muzeum”.

Katja Schroedinger

Informatyczka, specjalistka i miłośniczka otwartego oprogramowania, autorka projektu gry komputerowej Ausi Autism Simulator czyli symulatora autyzmu. Jest również autorka książki „Koci Świat czyli świat osoby ze spektrum autyzmu” oraz bloga Koci Świat ASD. Oprócz zdolności pisarskich jest tłumaczem z wielu języków. Myśli obrazami prawie jak Temple Grandin, pisze, dużo czyta i często bierze udział w spotkaniach oraz konferencjach na temat ASD. Walczy o postrzeganie autyzmu nie jako choroby, ale „innego systemu operacyjnego.”

Prof. UAM, dr hab. Marek Budajczak

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

Dr hab. Marek Budajczak, prof. UAM, pracujący na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor monografii pt. „Edukacja domowa”. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej. Marek Budajczak oraz jego żona, Iza, są od z górą dwudziestu lat aktywnymi rzecznikami edukacji domowej w Polsce, działając na rzecz optymalizacji zapisów prawa jej dotyczących. Pomagają też rodzicom, którzy zdecydowali się na taką formę kształcenia swoich dzieci.

 Elżbieta Olszak

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
Fundacja na Rzecz integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA

Pedagog specjalny, dyplomowany nauczyciel z 37 letnim stażem w pracy edukacyjno-wychowawczej. Posiada kompetencje kwalifikacyjne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, pracy opiekuńczo-wychowawczej, pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorymi, z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), z edukacji seksualnej człowieka. Jest dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z zakresu metodyki wychowania i opieki na WNE  UAM w Poznaniu. Prowadzi liczne szkolenia dla nauczycieli, wykłady otwarte i warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu. Konsultuje, wspomaga, wspiera, uczy i towarzyszy Osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od piętnastu lat. Jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu ProFUTURO i w Fundacji FIONA – organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby z ASD i ich rodziny.

Anna Janiak

Fundacja na Rzecz integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA

Aktywnie działa na rzecz kształtowania właściwego wizerunku osób z ASD i postrzegania ich potrzeb, nie poprzez pryzmat niepełnosprawności, lecz neuronietypowości i odmienności potencjałów. Wraz z mężem powołała do życia Fundację na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, organizację która wspiera rodziny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami – poprzez integrację i rehabilitację społeczną młodych ludzi, aktywizację ich rodziny oraz akcje informacyjne i edukację środowisk, stara się zmieniać sytuację osób z ASD i przeciwdziałać ich społecznemu i zawodowemu wykluczeniu.

Sławomir Wrembel

Inicjator i współtwórca Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum OTWARTE DRZWI w Poznaniu. Wszechstronny artysta, malarz, scenograf, projektant społecznik, inicjator wielu wystaw autorskich, w tym również tych, tworzonych we współpracy ze swoimi uczniami. Jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, marzycielem i skutecznym twórcą inicjatyw wielu działań społecznych. Przez wiele lat pracował jako mentor i nauczyciel zajęć artystycznych w szkole Demokratycznej Trampolina. Obecnie współpracuje ze szkołami z programem w edukacji domowej jako egzaminator. Zaraża pozytywnym myśleniem i porusza serca by podnosić, budować i działać na rzecz ogólnie rozumianego dobra i najpiękniejszych wartości.

 Anna Barwik

Zespół Szkół nr 31 w Toruniu z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem 

Przewodnicząca zespołu ds. integracji osób ze spektrum autyzmu w Zespole Szkół nr 31, współzałożycielka Fundacji „Blisko Dziecka” – organizacji pozarządowej wspierającej osoby niepełnosprawne i ich rodziny, członek Sieci Współpracy Nauczycieli Wspomagających przy Toruńskim Centrum Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, organizatorka konferencji oraz szkoleń dla rodziców i nauczycieli. Wspiera, uczy i wspomaga osoby ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny.